بنجره کودک در حومه اوکستر
بگذار زنده باشد—ناشناس باقی بمانید

پک تعداد از نوزادان در المان از جانب مادران شان رها و تنها گذاشته مپشوند

ایا شما راجع به اپنموضوع چپزی شنپده و پا خوانده اپد
چه حدس مپزنپد که به چه اندازه اپن موضوع رخ مپدهد

هر واقعه اپکه صورت مپگپرد-تاسفناک است

پنجره نوزاد حومه اوکستر یک نهاد کمکی برای مادران و نوزادان است که نیاز به کمک عاجل دارند-
پنجره کودک برای ان عده از خانم هایی در نظر گرفته شده که نوزادان شان در حالت احتیاج و خطر بوده و چاره دیگری به جزه از این ندارند که نوزاد خویش را به یک جای امن رها نمایند

نشانی پنجره دوزاد در عقب بیمارستان سانت انسگار
St. Ansgar Krankenhaus, Brenkhäuser Str. 71, Höxter
پنجره نوزاد بیست و چهار ساعت در شبانه روز باز است

برای دریافت کمک و یا یک صحبت و یا مشوورت میتوانید به ادرس های پایان مراجعه فرمایید

Schwangerschaftsberatung des Caritasverbands für den Kreis Höxter,
Sozialdienst kath. Frauen,
Frühe Hilfen des Jugendamts für den Kreis Höxter.

پنجره نوزاد منحیث اخرین راه و چاره در نظر گرفته شده

لطفا جهت سلامتی خود شما و سلامتی نوزاد تا اول کوشش نمایید تا نوزاد شما به طریق زایمان
محرمانه تولد
گردد


پنجره نوزاد در حومه اوکستر
در عقب بیمارستان سانت انسگار

تیلـفون ۰۵۲۷۱ ۶۶۱۸۲۴۴۰

شماره بانک برای جمعاوری اهانه
Baby Fenster im Kreis Höxter e.V.
IBAN: DE81 4725 1550 0000 0192 99
BIC: WELADED1HXB